Zásady ochrany osobních údajů

Home/Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Ambulance Meditrans s.r.o. se zavazuje chránit Vaše soukromí a bezpečnost údajů, které s námi sdílíte. S osobními údaji nakládáme v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně údajů EU a příslušné Politiky na ochranu osobních údajů společnosti Ambulance Meditrans s.r.o.

 

Jaké druhy informací a osobních údajů získáváme a pro jaké účely?

Informace a osobní údaje získáváme primárně pro účely řízení naší činnosti a vztahů s Vámi – zákazníky, zaměstnanci, dodavateli apod. Informace můžeme získávat pro účely naplnění legislativních požadavků, zdokonalování námi poskytovaných produktů nebo služeb, jakož v zájmu vyřešení právních a/nebo obchodních záležitostí nebo sporů.

Obecně od Vás můžeme požadovat a získávat osobní údaje v rozsahu Vašich kontaktních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo), případně jiné identifikační údaje. důvodu různorodé povahy služeb, které společnost Ambulance Meditrans s.r.o. poskytuje, získáváme různé informace a osobní údaje. Získávání všech těchto údajů je však nevyhnutelné na plnění specifického předmětu činnosti společnosti Ambulance Meditrans s.r.o.

Údaje se obecně získávají přímo od Vás jako jednotlivce prostřednictvím elektronických prostředků, jako je internetová stránka, formuláře a e-maily nebo prostřednictvím telefonických hovorů s Vámi, případně jinými způsoby komunikace. Někdy Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace, a to zejména případech, kdy nahlašujete problémy s našimi službami nebo když Vás žádáme vyplnění průzkumů, dotazníků a poskytnutí písemné zpětné vazby, které používáme za účelem monitorování kvality a na výzkumné účely. Samozřejmě máte právo zvolit si, zda nám poskytnete osobní údaje a umožníte nám identifikovat Vás. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám osobní údaje, které od Vás požadujeme, je možné, že Vám nebudeme schopni poskytnout služby, které od nás žádáte.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a informacemi?

Zaručujeme Vám bezpečnost nakládání s Vašimi osobními údaji a informacemi, zamezení neoprávněnému přístupu k nim jejich neoprávněnému poskytnutí a máme zavedené materiální, technické a organizační postupy na zabezpečení jejich ochrany. Všechny poskytnuté údaje jsou uloženy v zabezpečeném a přiměřeném systému nebo archívu, který zodpovídá obchodním a zpracovatelským potřebám. Údaje jsou uloženy v elektronické nebo papírové podobě, přičemž v každém případě byly zavedeny záruky za účelem ochrany osobních údajů a informací před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Některé z Vašich údajů mohou být přeneseny nebo zpracovány našimi dodavateli, např. dodavateli informačních technologií, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Ambulance Meditrans s.r.o. Naše společnost si pečlivě vybrala své dodavatele a uzavřela s nimi příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, aby zabezpečila přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Společnost Ambulance Meditrans s.r.o. je způsobilá přenosu Vašich osobních údajů příjemcům zemích mimo EU/EHP, jelikož pro účely poskytování / uchovávání některých našich osobních údajů informací můžeme využívat externích dodavatelů. Při předávání osobních údajů příjemcům mimo EU/EHP budou zajištěny odpovídající záruky na ochranu osobních údajů, jako například záruky podle Štítu na ochranu osobních údajů USA nebo podle „standardních smluvních doložek“ EU. Při poskytování některých služeb mohou být Vaše údaje poskytnuty třetím stranám, pokud existuje specifický legitimní účel je to v souladu obecně závaznými právními předpisy pokud se přijmou všechna vhodná opatření zajištění toho, aby třetí strany byly vázány povinností zachovávat důvěrnost soukromí vzhledem k ochraně osobních údajů. 

Při návštěvě našich webových stránek jsou používány soubory cookies, které nám mohou poskytnout údaje potřebné pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. Máte možnost souhlasit používáním souborů cookies pokud je to třeba, můžete je z počítače nebo zařízení vymazat. Další informace týkající se souborů cookies se nacházejí na naší webové stránce.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje informace?

Vaše osobní údaje informace uchováváme tak dlouho, jak je potřebné na splnění stanoveného účelu a/nebo jak to vyžadují legislativní požadavky. Osobní údaje se pravidelně přehodnocují, aby se zabezpečilo, že je jejich uchovávání potřebné. Společnost Ambulance Meditrans s.r.o. se řídí interními pokyny na uchovávání údajů, které se musí dodržovat.

Snažíme se uchovávat jen takové informace, které jsou přesné, aktuální relevantní. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím dostupných kanálů, abychom učinili příslušné kroky na nápravu.

Jaké jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů informací?

Máte právo zvolit si, jaké informace nám poskytnete, pokud se však rozhodnete neposkytnout osobní údaje nebo informace, které požadujeme, nebudeme Vám moci poskytnout požadované služby.

Máte právo na přístup Vašim osobním údajům, na opravu nesprávných informací, vymazání, omezení přenosnost dat. Můžete též namítat vůči zpracování Vašich určitých osobních údajů včetně automatizovaného individuálního rozhodování a profilování.

Máte též právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu.

Neváhejte nás tedy kdykoli kontaktovat na callcenter@ambulance-meditrans.cztel: +420 244 471 072.